CUPAK

Friday, Jul 03rd

Last update06:37:16 AM GMT

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA v rozpočtových a príspevkových organizáciách k 31.12.2013

E-mail Vytlačiť PDF

Informácie o novele zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy od 1.1.2014

Číslo školenia: 201303                   Kapacita miestnosti obsadená

Dátum konania: 11.11.2013

Lektor: Ing. Terézia Urbanová

Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko, Námestie Osloboditeľov 25, Michalovce

Cieľová skupina: mestá a obce, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, alebo VÚC

Elektronický prihlasovací   formulár   je  dočasne  vypnutý.  Prihlásiť  sa   môžete   emailom,  písomne (adresa uvedená v záhlaví stránky), alebo sa môžete informovať telefonicky na č. 0911 971 175

Náplň odborného programu :

1. Účtovná závierka ako zákonná povinnosť

2. Súčasti účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve

3. Práce vykonané pred uzatvorením účtovných kníh: kontrola bilančnej kontinuity,zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch,ktoré k poslednému dňu účtovného obdobia nevykazujú zostatok, doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia,zaúčtovanie odpisov,zaúčtovanie opravných položiek, rezerv, časového rozlíšenia nákladov a výnosov, účtovanie kurzových rozdielov, výpočet výsledku hospodárenia, výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov.

4. Uzatvorenie účtovných kníh

5. Zostavenie účtovnej závierky - súvaha , výkaz ziskov a strát, poznámky

6. Osobitosti účtovania

7. Informácie k novele zákona rozpočtových pravidlách územnej samosprfávy

8. Rozpočtové pravidlá a jej najdôležitejšie ustanovenia. Rozpočet, rozpočtové provizórium, rozpočtová klasifikácia, výkaz FIN 1-12. Rezervný fond, nevyčerpané prostriedky  r. 2013.


                                         Účastnícky poplatok

    30,- € je možne uhradiť len prevodom na bežný účet, pred dátumom konania seminára

V cene seminára je zahrnuté organizačné zabezpečenie, pracovný  materiál, CD, káva občerstvenie. V prípade Vášho záujmu Vás úctivo žiadame o poukázanie požadovanej sumy  x  počet účastníkov z Vašej organizácie na účet 4296949001/5600  VS ,201303 ,KS 0308, špecifický symbol Vaše IČO, najneskôr do  8.11.2013

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do dvoch dní pred konaním seminára, vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení neskôr zaplatený poplatok nevraciame a pracovný materiál zašleme poštou.

Prihlásiť sa môžete emailom, alebo písomne.

Anna  Cupáková, 072 14 Pavlovce nad Uhom 551  

IČO: 33885567, DIČ: 1023901417

nie je platcom DPH


            


php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>