CUPAK

Saturday, Jan 23rd

Last update08:33:40 AM GMT

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA v rozpočtových a príspevkových organizáciách k 31.12.2014

E-mail Vytlačiť PDF

číslo školenia :201402

dátum konania :10.11.2014

Lektor : Ing. Terézia Urbanová

Miesto konania : Malá sála MsKS, námestie Osloboditeľov 25, Michalovce

Prihlásiť sa môžete e mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. ,alebo sa môžete telefonicky informovať na tel. čísle 0911 971175


Program :

8:30 hod - 9:00 hod prezentácia

9:00 hod - 13:30 hod odborný program

13:30 hod -    diskusia

Náplň odborného programu :

1.      Účtovná závierka ako zákonná povinnosť a účtovná uzávierka
2.      Súčasti účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve
3.      Práce vykonané pred uzatvorením účtovných kníh : kontrola bilančnej kontinuity; inventarizácia a zaúčtovanie inventarizačných rozdielov, zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré k poslednému dňu účtovného obdobia nevykazujú zostatok; účtovanie kurzových rozdielov; doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia; zaúčtovanie odpisov, zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov; opravné položky, rezervy, výpočet výsledku hospodárenia; výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov
4.      Uzavretie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky – Súvaha, Výkaz ziskov  a strát, Poznámky
5.      Osobitosti účtovania
6.      Rozpočtové pravidlá a ich najdôležitejšie ustanovenia. Rozpočet, rozpočtové provizórium, rozpočtová klasifikácia, výkaz FIN 1 - 12.
7.      Diskusia

                                           Účastnícky poplatok

30,- € je možne uhradiť len prevodom na bežný účet, pred dátumom konania seminára

V cene seminára je zahrnuté organizačné zabezpečenie, pracovný  materiál, CD, káva občerstvenie. V prípade Vášho záujmu Vás úctivo žiadame o poukázanie požadovanej sumy  x  počet účastníkov z Vašej organizácie na účet 4296949001/5600  VS ,201402 ,KS 0308, špecifický symbol Vaše IČO, najneskôr do  7.11.2014

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do dvoch dní pred konaním seminára, vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení neskôr zaplatený poplatok nevraciame a pracovný materiál zašleme poštou.

Prihlásiť sa môžete emailom, alebo písomne.

Anna  Cupáková, 072 14 Pavlovce nad Uhom 551

IČO: 33885567, DIČ: 1023901417

nie je platcom DPH

php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>