CUPAK

Tuesday, Jun 18th

Last update08:33:40 AM GMT

Novela zákona o DPH platná od 1.1.2016 - ukončené

E-mail Vytlačiť PDF

č.školenia 201602

Dátum konania : 28.1.2016

Lektor: Ing. Anna jurišová

Miesto konania: Miesto konania : Ekonomická univerzita, podnikovo hospodárska fakulta, Masarykova 2, Michalovce

Náplň odborného programu :

1.  Nová úprava uplatňovania dane z pridanej hodnoty na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby:

1.1. Podmienky pre uplatnenie osobitnej úpravy (výška obratu, spôsob  začatia a ukončenia

používania osobitnej úpravy, oznamovacie povinnosti)

1.2. Pravidlá uplatňovania osobitnej úpravy (vznik daňovej povinnosti a práva na

odpočítanie dane);  dodávky,  ktorých  sa osobitná úprava netýka

1.3. Sankcie pri porušení osobitnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatej platby

1.4.  Zverejnenie zoznamu platiteľov, ktorí používajú osobitnú úpravu

1.5.  Príklady  - vznik daňovej povinnosti a  práva na odpočítanie dane pri kombinácii

uplatňovania osobitnej  úpravy a štandardného režimu

2. Zábezpeka na daň - zrušenie zábezpeky v prípade ak zdaniteľná osoba vykonáva len prípravnú činnosť na podnikanie, registrácia dobrovoľného žiadateľa o registráciu, ktorý nezloží  zábezpeku na daň

 3. Určenie základu dane pri späť dovážanom tovare, ktorý sa prepúšťa do colného režimu voľný obeh z režimu pasívneho zušľachťovacieho styku

 4. Zavedenie zníženej sadzby dane 10% na niektoré základné potraviny

 5. Podmienky uplatnenia oslobodenia od dane podľa § 42 pri predaji  investičného majetku   podľa § 54 ods. 2, pri ktorého obstaraní nebola odpočítaná daň

6. Stanovenie kritérií, pri pomernom odpočítaní dane,  ak platiteľ dane používa hmotný

majetok a prijaté služby aj na iný účel ako na podnikanie

7. Právo na odpočítanie dane pri registrácii za platiteľa dane aj v prípade obstaraných služieb

 8. Rozšírenie  prenosu povinnosti platiť daň na  príjemcu plnenia:

-  pri dodaní  tovaru, ak dodávateľom tovaru je  zahraničná osoba a miesto dodania tovaru je v  tuzemsku

-  pri stavebných prácach - zmeny v oblasti zadefinovania  osoby povinnej platiť daň

 9. Uvádzanie zjednodušených faktúr v kontrolnom výkaze, ak suma odpočítanej dane z týchto faktúr  je za zdaňovacie obdobie  3 000 eur a viac (od 1.4.2016)

 10. Úprava podmienok pre  vrátenie nadmerného odpočtu v skrátenej  30 dennej lehote  od podania daňového priznania

11. Diskusia

Diskusia


V rámci diskusie sa môžete pýtať na všetko čo Vás zaujíma z oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, zdanenia príjmov zamestnancov a Zákonníka práce.

Účastnícky poplatok

35- € za účastnika

je možné uhradiť, len prevodným príkazom, do 27.1.2016.

v cene je zahrnuté organizačné zabezpečenie káva, občerstvenie,   pracovný materiál .

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom e-mailu  na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. ,   alebo sa môžete telefonicky informovať na tel.č.0911 971 175. Do prihlášky zadajte počet osôb a IČO organizácie.

V prípade Vášho záujmu, Vás úctivo žiadam o úhradu požadovanej čiastky x počet účastníkov, z Vašej organizácie do 27.1.2016 na číslo účtu 4296949001/5600,  IBAN SK14 5600 0000 0042 9694 9001

VS 201602, KS 0308,      špecifický symbol Vaše IČO


php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>