CUPAK

Sunday, Jun 04th

Last update08:33:40 AM GMT

Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2019

E-mail Vytlačiť PDF

číslo školenia 202003 - zrušené z dôvodu pandémie

dátum konania 19.11.2019, so začiatkom o 9:00 hod

Miesto konania : Mestské kultúrne stredisko, Námestie Osloboditeľov 25, Michalovce,

Lektor: Ing. Terézia Urbanová


Program

  • Účtovná závierka ako zákonná povinnosť a účtovná uzávierka
  • Súčasti účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve
  • Práce vykonané pred uzatvorením účtovných kníh: kontrola bilančnej kontinuity; inventarizácia a zaúčtovanie inventarizačných rozdielov, zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré k poslednému dňu účtovného obdobia nevykazujú zostatok; účtovanie kurzových rozdielov; doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia; zaúčtovanie odpisov, zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov; opravné položky, rezervy, výpočet výsledku hospodárenia; výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov, uzatvorenie okruhu školskej jedálne
  • Uzavretie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky - Súvaha, Výkaz ziskov  a strát, Poznámky
  • Špecifické prípady účtovania v súvislosti s COVID 19 a iné
  • Opatrenia v súvislosti s COVID 19 - účtovníctvo, rozpočtovníctvo.
  • Rozpočtové pravidlá a ich najdôležitejšie ustanovenia.
  • Diskusia
php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>