CUPAK

Sunday, Jun 04th

Last update08:33:40 AM GMT

Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2008

E-mail Vytlačiť PDF

Ukončené školenie

Dátum konania: 4.12.2008   školenie ukončené

pripravujemeMiesto konania: Budova Ekonomickej Univerzity, Podnikovo hospodárska fakulta, Masarykova 2, Michalovce

 

Číslo školenia: 20080012

Lektor: Ing. Jana Turóciová - metodik účtovníctva

 

Program:

  8:30 hod - 9:00 hod - prezentácia

  9:00 hod - 14:00 hod - odborný program , prestávka , občerstvenie

14:30 hod - diskusia

 

Náplň odborného programu:

- právne predpisy upravujúce zostavenie účtovnej závierky, ich novely účinné pre rok 2008

- riadna účtovná závierka

- postupy vúčtovníctve súvisiace sprechodom SR na menu euro (prípravné práce súvisiace s prechodom)

- spôsob vykonávania inventúr ainventarizácie,

- závierkové účtovné prípady (časové rozlišovanie, tvorba rezerv, reálne ocenenie vybraných druhov majetku azáväzkov, opravné položky a. i.)

- postup oceňovania majetku a záväzkov k 31.12. 2008 v nadväznosti na prechod na menu euro, kurzové rozdiely

- postup vyhotovovania účtovných dokladov na prelome účtovných období z hľadiska uvádzania mien

- uzatváranie účtovných kníh

- zostavovanie riadnej účtovnej závierky

- otváranie účtovných kníh k 1.1.2009 (postupy z titulu prechodu na menu euro, kurzové rozdiely, vyhotovovanie účtovných dokladov)

- priebežná účtovná závierka

- uzatváranie účtovných kníh k 31.12.2008

- otváranie účtovných kníh k 1.1.2009 (súvahové účty, výsledkové účty, účet 711)

- zostavovanie priebežnej účtovnej uzávierky k 31.12.2008

- zostavovanie riadnej účtovnej závierky ku dňu, ku ktorému končí účtovné obdobie, ktorým je hospodársky rok

 


php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>