CUPAK

Monday, Apr 22nd

Last update08:33:40 AM GMT

Daňové priznania za rok 2009 - právnických osôb, ktoré nie sú založené, zriadené za účelom podnikania

E-mail Vytlačiť PDF

Ukončené školenie

 Dátum konania: 25.2.2010

Číslo školenia: 201003
Miesto konania:
Mestské kultúrne stredisko, Nám.Osloboditeľov č.25, Michalovce
Lektor:
Ing.
Michňová - Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Košice

Cieľová skupina: obce, rozpočtové a príspevkové  organizácie, neziskové organizácie, občianske a záujmové združenia, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, atď ...

Program:

 8:30 hod - 9:00 hod – prezentácia
 9:00 hod - 14:00 hod - odborný program , prestávka , občerstvenie
14:00 hod – diskusia

 

Náplň odborného programu :
•    Príjmy ktoré nie sú predmetom dane, príjmy od dane oslobodené...
•    Výsledok hospodárenie upravený   na základ dane podľa zákona č. 595/2003 Z.z.  o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
•    Položky zvyšujúce a  znižujúce výsledok hospodárenia
•    Predmet dane  
•    Oslobodenie príjmov od dane ,Sadzba dane
•    Zisťovanie základu dane
•    Kurzové rozdiely
•    Daňové výdavky
•    Pohľadávky – vplyv na základ dane
•    Náhrady cestovných výdavkov v nadväznosti na zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných  náhradách
•    Nedaňové výdavky
•    Tvorba zákonných  rezerv a opravných  položiek
•    Odpisy hmotného a nehmotného majetku
•    Finančný prenájom  / lízing /  podľa zákona 595/2003 Z.z.
•    Umorovanie straty  - súbeh umorovania podľa zákona č. 366/1999 Z z.. a podľa zákona č. 595/2003 Z.z.,  ako odpočítateľná položka od základu dane
•    Zrážková daň alebo zabezpečenie dane  z platieb do zahraničia.
•    Platenie preddavkov  v zdaňovacom období  roku 2010


Účastnícky poplatok:

30,-  -- pri zaplatení bezhotovostne, pred termínom konania 

33,-   – pri platbe v hotovosti v deň konania                            


Storno poplatok : Pri úhrade bezhotovostne a odhlásení 2 dni pred dňom konania vraciame celú uhradenú sumu . Individuálne podmienky prihlásenia ,úhrad a a storno poplatkov je možné dohodnúť telefonický na tel. Č. 0904 554423

V prípade záujmu o absolvovanie školenia Vás úctivo žiadam o poukázanie uvedenej čiastky krát počet účastníkov z Vašej organizácie na účet:

4251804001/5600

VS: 201003 (číslo školenia)

KS: 0308

Špecifický symbol: Vaše IČO.

Počet seminárov k danej problematike je obmedzený, rovnako i počet miest, preto Vám doporučujem prihlásiť sa čo najskôr.  

odoslať prihlášku elektronicky

 

V  cene je zahrnuté:

Účasť na odbornom seminári a jeho organizačné zabezpečenie, káva, nealko, občerstvenie

Tlačený manuál

php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>