CUPAK

Monday, Apr 22nd

Last update08:33:40 AM GMT

Účtovníctvo - RO a PO zriadených obcou v roku 2010 a novela Postupov účtovania od 1.1.2010

E-mail Vytlačiť PDF

Dátum konania : 8.6.2010

číslo školenia :      201006

Miesto konania : Interhotel Družba, Ul.J.Hollého 1, Michalovce

Lektor : Ing. Terézia Urbanová

Cieľová skupina : účtovníčky RO a PO , miest, obcí, VÚC, hlavní  kontrolóri miest a obcí

Časový harmonogram:               prezentácia            8:30 hod   - 9:00 hod

                                                 odborný program    9:00 hod - 14:00 hod

                                                 diskusia                 14:00 hod - 

 

Náplň odborného programu :

 1.      Prehľad vybraných právnych predpisov v roku 2010

 2.      Novela Postupov účtovania účinná od 1.1.2010 - uskutočnenie

          účtovného prípadu, realizovateľné cenné papiere, predčasné užívanie stavby

 3.      Osobitosti účtovania- nevyčerpané prostriedky, nespotrebované

          prostriedky, školská jedáleň, účtovanie podnikateľskej činnosti a iné

          účtovné prípady... 

 4.     Informácia k odovzdávaniu výkazov za 1.a 2.štvrťrok 2010

 5.     Skúsenosti audítora z individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2009 -

         chybovosť výkazov a iné

 6.     Diskusia

Účastnícky poplatok:

  30,- eur - pri zaplatení bezhotovostne, pred termínom konania            

  35, - eur – pri platbe v hotovosti v deň konania                           

Storno poplatok : Pri úhrade bezhotovostne a odhlásení 2 dni pred dňom konania vraciame celú uhradenú sumu . Individuálne podmienky príhlásenia ,úhrad a a storno poplatkov je možné dohodnúť telefonický na tel. Č. 0904 554423

V prípade záujmu o absolvovanie školenia, Vás úctivo žiadam o poukázanie uvedenej čiastky krát počet účastníkov z Vašej organizácie na účet:

 4251804001/5600

 VS: 201006 (číslo školenia)

 KS: 0308

 Špecifický symbol: Vaše IČO.

Daňový doklad Vám bude odovzdaný pri prezentácií.

V  cene je zahrnuté:

Účasť na odbornom seminári a jeho organizačné zabezpečenie, káva, nealko, občerstvenie, tlačený manuál

 odoslať prihlášku elektronicky
php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>