CUPAK

Monday, Apr 22nd

Last update08:33:40 AM GMT

Účtovná závierka pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2010

E-mail Vytlačiť PDF

 Dátum konania : 25.11.2010

 Číslo školenia : 201008

 Lektor : Ing. Jana Turóciová

Miesto konania : Mestské kultúrne stredisko, Námestie Osloboditeľov 25, Michalovce

                                malá sála , I. poschodie

1. Povinnosti účtovnej jednotky vyplývajúce zo zákona č. 431/2002 Z.z o účtovníctve v znení neskorších     predpisov a platných postupov účtovania pre podnikateľov, metódy a zásady, interné smernice.

2. Zmeny v postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave PÚ
   - zlúčenie, splynutie, predaj podniku, goodwill.

3. Zabezpečenie verného a pravdivého obrazu účtovníctva k 31.12.2010
    - bilančná kontinuita - kontrola otvorenia účtovných kníh k 1.1.2010,
    - inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

4. Zaúčtovanie závierkových účtovných prípadov:
   - časové rozlíšenie,
   - tvorba rezerv,
   - reálne ocenenie vybraných druhov majetku a záväzkov,
   - kurzové rozdiely realizované a nerealizované,
   - opravné položky,
   - daň z príjmov splatná a odložená.

5. Upravujúce závierkové účtovné prípady.
   - informácie, týkajúce sa stavu ku dňu ku ktorému sa zostavuje ÚZ a ktoré účtovná jednotka získala do   dňa   zostavenia ÚZ,
   - uzatvorenie účtovných kníh.

6. Vplyv niektorých závierkových a upravujúcich závierkových účtovných prípadov na základ dane z príjmov    PO

7. Účtovná závierka
    - súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky,
    - schvaľovanie účtovnej závierky, zverejňovanie údajov,
    - znovu otvorenie účtovných kníh,

    - diskusia.

Účastnícky poplatok : 30 ,- €   účet    4296949001/5600   Dexia banka


       Účastnícky poplatok môžete uhradiť prevodným príkazom, v ojedinelých prípadoch v hotovosti pri prezentácii po predchádzajúcom telefonickom nahlásení.

       V prípade vášho záujmu o absolvovanie školenia, Vás úctivo žiadam o poukázanie uvedenej čiastky krát počet účastníkov z Vašej organizácie na účet:4296949001/5600   

VS: 201008 (číslo školenia)

KS: 0308

Špecifický symbol: Vaše IČO.


Daňový doklad Vám bude odovzdaný pri prezentácií.

V  cene je zahrnuté:

Účasť na odbornom seminári a jeho organizačné zabezpečenie, káva, nealko, občerstvenie,

tlačený manuál


odoslať prihlášku elektronicky »


php $this->loadBlock('ie6/ie6warning') ?>